-->

تعلم الفرنسية من الصفر للاحتراف جميع الدروس مشروحة باللغة العربية


 

تعلم الفرنسية من الصفر للاحتراف جميع الدروس مشروحة باللغة العربية

تعلم الفرنسية في هذا سأغطي بعض الكلمات والمفردات لحفظها للمبتدئين.  التعبيرات.  شعارنا هو أنه يمكن تعلم اللغة من خلال التدرب على الكلمات يوميًا.
  هل كنت تعلم؟  يتحدث معظم الناس الفرنسية أو الإنجليزية.  يستخدمون فقط عددًا صغيرًا من المفردات يوميًا.  هذا يعني أنه يمكنك الحصول على مستوى مقبول عند حفظ الكلمات اليومية في هذا الموقع التعليمي.


باﻟﻄﺒﻊ ......bien sûr..... بيان سيوغ 

ﺃﻭ ﺣﺘﻰ // ﺇﺫﺍ ﻟﺰﻡ ﺍﻷ‌ﻣﺮ...... à la rigueur..... ألا غيكووغ 

ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ..... à la fois..... ألا فوا 

ﻋﻠﻰ ﺍﻷ‌ﻛﺜﺮ...... à la limite...... ألا ليميت 

ﺭﺧﻴﺺ // ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻠﻒ......bon marché.... بون ماغشي

ﺷﻬﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ..... Bon appétit...... بون أبيتي

ﻛﺎﻟﻤﻌﺘﺎﺩ...... au fur et à mesure.....أو فيوغ إي موزيوغ

ﺑﺪﻻ‌ ﻣﻦ..... au lieu de....... أو ليو

!ﺩﻋﻨﺎ ﻧﺬﻫﺐ.... allons-y...... ألونزي 

ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻲ ......à mon avis...... أ مونافي

ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ...... à peine...... أ بين

ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ // ﺣﻮﺍﻟﻲ .....à peu près..... أ بوبخي

ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ ﺍﻷ‌ﻭﻟﻰ// ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ.....à priori...... أ بخيوغي

ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ..... au cas où..... او كا او

ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ......ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ au fait...... أو في

ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎ ..... c'est pas vrai..... سي بافغي

ﻟﻴﺲ ﺧﻄﻴﺮ ﺟﺪﺍ ..... ce n'est pas grave..... سونيبا كغاف

ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﻓﻈﻴﻊ..... ce n'est pas terrible...... سو نيبا تيغيبل 

ﻛﺎﻟﻌﺎﺩﺓ...... comme d'habitude.....كوم دابيتيود

ﻧﻈﺮﺓ ......un coup d'œil..... أكو دوويل 

ﻃﺒﻌﺎ // ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ......bien entendu..... بيان اونطوندي

Le calme ...... الهدوء...... لو كالم

La netteté..... النقاء...... لا نيتوتي

L'envie...... الرغبة ...... لونفي 

La carrière..... المسار ...... لا كاغييغ 

La saveur...... النكهة ...... لا سافوغ

Le sanglotement...... النحيب ..... لو سانكلوتومون

La malinité...... الذهاء ..... لا مالينيتي

La superiorité.... التفوق و السمو..... لا سوبيغيوغيتي 

L'anticipation...... الاستباق ..... لانتيسيباسيون

La possibilité..... الامكانية ..... لا بوسيبيليتي

Le dogme...... المذهب ...... لو دوكم

L'hostilité...... العداوة...... لوستيليتي

Le fanatisme..... التعصب ......لو فاناتيزم

L'essence..... الجوهر ..... لوسونس

La finalité..... الغاية ..... لا فيناليتي

La systématisation..... التدبير ..... لا سيستيماتيزاسيوون 

La cordialité...... المودة ......لا كوغدياليتي 

La science...... العلم...... لا سيانس

L'expérience......الخبرة و التجربة. ... ليكسبيغيونس

La concurence...... التنافس ...... لا كونكيغونس 

L'espérance..... الرجاء...... ليسبيغانس 

La vigilance..... الحذر ...... لا فيجيلانس 

L'accord...... الاتفاق...... لاكوغ 

à cause de...... بسبب ....أ كوز دو

Grâce à .........بفضل....... ﻛﻐﺎﺱ أ

Donc ....... اذن ...... ﺩﻭﻧﻚ

Alors que...... ﺑﻴﻨﻤﺎ.... أﻟﻮﻍ ﻛﻮ

Parce que..... ﻷ‌ﻥ....... ﺑﺎﻏﺴﻜﻮ

 Diffuser .....ﻳﺬﻳﻊ..... ديفيوزي 

Profiter..... ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ....... بخوفيتي 

 Prêter..... ﻳﻌﻴﺮ.... بخيتي 

Bavarder..... ﻳﺜﺮﺛﺮ....... بافاغدي 

Jouer...... ﻳﻠﻌﺐ...... جووي

Résider...... ﻳﻘﻴﻢ....... غيزيدي 

 Tourner...... ﻳﺪﻭﺭ...... توغني 

 Oublier...... ﻳﻨﺴﻰ....... اوبليي

 Souhaiter...... ﻳﺘﻤﻨﻰ..... سوويتي

 Attacher...... ﻳﺮﺑﻂ....... اطاشي

Présenter..... ﻳﻘﺪﻡ...... بخيزونتي 

Fêter .....ﻳﺤﺘﻔﻞ....... فيتي

Lancer......يبدأ ﻳﻠﻘﻰ...... لانسي

 Exagérer...... ﻳﺒﺎﻟﻎ..... ايكزاجيغي

 Réserver..... ﻳﺤﺠﺰ..... غيزيغفي

Chercher...... ﻳﺒﺤﺚ....... شيغشي

 Exprimer..... ﻳﻌﺒﺮ..... ايكسبخيمي

Déguster...... ﻳﺘﺬﻭﻕ..... ديكيوستي

Concerner...... ﻳﺨﺺ...... كونسيغني 

 Protester...... ﻳﻌﺘﺮﺽ..... بخوتيستي 

 Controler...... يراقب ﻳﺘﺤﻜﻢ...... كونتخولي 

 Informer .....ﻳﺨﺒﺮ.... انفوغمي 

Signaler.... التبليغ عن او الإشارة....... سينيالي

Continuer..... ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ // ﻳﺴﺘﻤﺮ..... كونتينيي

 Augmenter..... ﻳﺰﻳﺪ..... اوكمونتي 

 découvrir..... يكتشف..... ديكوفغيغ

ﺑﺪﺃ .....كومونسي........ commencer

ﻧﺼﺢ .......كونصايي....... conseiller

ﺳﻤﻊ .....اونطوندغ....... entendre

ﻫﻨﺊ //ﻳﻬﻨﺊ ......فيليسيتي...... féliciter

ﺷﺠﻊ ......اونكوغاجي..... encourager

ﺇﻧﺘﻬﺰ .....بغوفيتي..... profiter

ﻓﺘﺢ ......اوفغيغ...... ouvrir

ﻧﻈﻢ ......اوغكانيزي....... organiser

ﺭﺍﺟﻊ ......غيفيزي....... réviser

ﻓﻜﺮ .......بونسي..... penser

ﻭﺻﻒ ......ديكخيغ........ décrire

ﻫﻮ ﺗﺤﺪﺙ ......il a parlé...... ايلا باغلي

ﻛﺘﺐ .....il a écrit...... ايلا ايكخي

ﻗﺎﺩ.....il a conduit..... ايلا كوندوي

ﻗﺪﻡ ......il a donné..... ايلا دوني

ﺍﺑﺘﺴﻢ..... il sourit...... ايل سوغي

ﺍﺧﺬ.... il a pris..... ايلا ابخي

المحل او الدكان...... boutique........ بو تيك

موعد......... rendez-vous...... غون دي vو

لا شيء........... rien .......غيا

المنظمة ......Organisation....... أورgا ني زاسيو

تنظيف........... Nettoyage.........  ني تواياج

تسيير .........Gestion ........جي ستيو

مسير اي القائم بالتسيير...... gestionnaire....... جي ستيونار

حساب مثل حسابك البنكي.... compte .....كومبت

حساب بنكي.... compte bancai.......كومبت بنكير 

توظيف..... recrutement .......ريكري تمو

ﻛﺘﺒﺖ ....J'ai écrit...... جي ايكخي

ﻗﺪﺕ (ﺳﻴﺎﺭﺓ).... J'ai roulé..... جي غولي

ﺃﺣﺒﺒﺖ .....J'ai aimé..... جي ايمي

ﺃﻋﻄﻴﺖ..... J'ai donné...... جي دوني

ﺍﺑﺘﺴﻤﺖ .....J'ai souri...... جي سوغي

ﺃﺧﺬﺕ..... J'ai pris .....جي ابخي

ﺃﺣﺒﺒﻨﺎ...... nous avons aimé...... نوزافون ايمي

ﺃﻋﻄﻴﻨﺎ..... nous avons donné...... نوزافون دوني

ﺍﺑﺘﺴﻤﻨﺎ...... nous avons souri...... نوزافون سوغي

ﺍﺧﺬﻧﺎ...... nous avons pris...... نوزافون بخي

ﻧﺤﻦ ﺗﻜﻠﻤﻨﺎ.....nous avons parlé..... نوزافون باغلي

ﻛﺘﺒﻨﺎ.....nous avons écrit...... نوزتفون ايكخي

ﻗﺪﻧﺎ ......nous avons roulé...... نوزافون غولي
Le calme------ الهدوء -------لو كالم 

La netteté-------النقاء-------لا نيتوتي

L'envie-------الرغبة-------لونفي 

La carrière-------المسار-------لا كاغييغ


 
La saveur-------النكهة-------لا سافوغ

Le sanglotement-------النحيب-----لو سانكلوتومون

La malinité-------الذهاء------لا مالينيتي

La superiorité----التفوق و السمو-----لا سوبيغيوغيتي 

L'anticipation-------الاستباق------لانتيسيباسيون

La possibilité------الامكانية-------لا بوسيبيليتي

Le dogme------المذهب------لو دوكم

L'hostilité------العداوة------لوستيليتي

Le fanatisme------التعصب-----لو فاناتيزم

L'essence------الجوهر------لوسونس

La finalité------الغاية-----لا فيناليتي

La systématisation------التدبير------لا سيستيماتيزاسيوون 

La cordialité------المودة------لا كوغدياليتي 

La science------العلم------لا سيانس

L'expérience------الخبرة و التجربة-----ليكسبيغيونس

La concurence------التنافس------لا كونكيغونس 

L'espérance------الرجاء------ليسبيغانس 

La vigilance------الحذر------لا فيجيلانس 

L'accord------الاتفاق-------لاكوغ 

ﺳﻤﺎﺀ -----ciel----- سييال

ﺳﻬﻞ---- plaine -----بليين 

ﺷﻌﺎﻉ---- rayon----- غايون 

ﺷﻼ‌ﻝ----- cascade----- كاصكاد 

ﺷﻤﺲ----- soleil----- صولاي 

ﻗﻤﺮ----- lune -----ليون 

ﺻﺤﺮﺍﺀ----- désert -----ديزيغ

ﺻﺨﺮﻩ----- roche -----غوش

ﺿﺒﺎﺏ ------brouillard ------بغوياغد

ﺿﻔﻪ----- bord ------بووغ

ﻃﻘﺲ------ temps------ طوم

ﻏﺎﺑﻪ ------forêt----- فوغي

ﻏﺒﺎﺭ----- poussière ------بوسيييغ

ﻗﻤﻪ ------sommet ------صوميي

ﻗﻨﺎﻩ----- canal ------كانال

ﻣﺎﺀ------- eau------ اوو

ﻣﻨﺎﺥ------ climat -----كليما 

ﻧﺒﻊ -------source -------سوغس 

ﻧﺠﻢ------ étoile------ إيطوال

ﻧﺪﻯ -----rosée------ غوزي 

ﻫﻼ‌ﻝ----- croissant ------كخواصون

ﻫﻮﺍﺀ------ air -----إيغ

ﻭﺍﺩﻱ-----fleuve  ------فلووف 

شجرة ------arbre------ أغبغ

عشب ------ herbe------ إيغب

à cause de -------بسبب--------أ كوز دو

Grâce à-------بفضل--------ﻛﻐﺎﺱ أ

Donc--------ﺍﺫﻥ --------ﺩﻭﻧﻚ

Alors que--------بينما- ------أﻟﻮﻍ ﻛﻮ

Parce que-------ﻷ‌ﻥ--------ﺑﺎﻏﺴﻜﻮ

Depuis que-------ﻣﻨﺬ -------ﺩﻭﺑﻮﻱ ﻛﻮ

Avant que-------ﻗﺒﻞ ﺃﻥ -------أﻓﺎﻥ ﻛﻮ

Ensuite--------ﺛﻢ--------أﻭﻧﺴﻮﻳﺖ

Mais--------ﻟﻜﻦ -----------ﻣﻲ

Pourtant-------على ﺍﻟﺮﻏﻢ-- -----ﺑﻮﻏﺘﻮﻥ

Dans le but de-------ﻷ‌ﺟﻞ-------ﺩﻭﻥ ﻟﻮ ﺑﻲ ﺩﻭ

C'est à dire--------يعني --------ﺳﻲ ﺗﺎ ﺩﻳﻎ

En Somme--------ﻋﻤﻮﻣﺎ --------ﺍﻭﻥ ﺳﻮﻡ

Finalement--------ﺃﺧﻴﺮﺍ--------ﻓﻴﻨﺎﻟﻤﻮﻥ

Bref---------باختصار--------- ﺑﻐﻴﻒ

De peur que------- ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ --------ﺩﻭﺑﻮﻍ ﻛﻮ

Sans doute---------بدون شك --------ﺳﻮﻥ ﺩﻭﺕ

Mais encore--------ﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ---------ﻣﻲ ﺍﻭﻧﻜﻮﻍ

En plus-----------ﺃﻛﺜﺮ----------ﺍﻭﻥ ﺑﻠﻮﺱ

D'une part--------من ﺟﻬﺔ--------ﺩﻳﻮﻥ ﺑﺎﻍ

D'autre part------من جهة أخرى-------ديون أوتخ باغ

s’évanouir--------ﻳﺘﻼ‌ﺷﻰ-------سيفانويغ 

se raviser-------ﻳﻐﻴﺮ ﺭﺃﻳﻪ-------سو غافيسي 

s’éprendre-------ﻳﻘﻊ في ﺍﻟﺤﺐ------سيبخوندغ 

se prosterner-----ﻳﺘﻤﻠﻖ // ﻳﻨﺒﻄﺢ-----سو بخوستيغني 

s’absenter------ﻳﺘﻐﻴﺐ------سابسونتي 

se désister------ﻳﺘﻨﺎﺯﻝ // ﻳﻨﺴﺤﺐ------سو ديزيستي